اگه به این نتیجه رسیدین که ایدتون ایده خوبی نیست و البته این نتیجه گیری بر پایه حساب و کتاب و تحلیل خروجی ایده در یک بازه زمانی مشخص باشه، با شجاعت همه چیز رو متوقف کنین و بشینین دوباره فکر کنین! یا لغوش کنین یا تحول اساسی در اون ایجاد کنین.
این که من این همه کار کردم باید ادامه بدم الزاما همه جا جواب نمیده!

کامیاب نژاد