اینو به خودمون بقبولونیم که نظر من توی محصول یا خدمت قابل ارائم مهم نیست!
این نظر کاربر هست که مهمه. این که فکر کنم چون من دارم هزینه می کنم و ایده مال منه پس من باید بگم چی رو چطور باید ارائه بدم یک غلطه!!
شاید سخت باشه برامون ولی واقعیتش اینه که حق با کاربر است!

کامیاب نژاد